kraška gošča

Gošča je najbolj pogosto in razširjeno okolje na kraški planoti. Uveljavilo se je po drugi svetovni vojni kot posledica opustitve paše. Gošča je nastala iz propada davnih kraških gozdov, v katerih naj bi rasla pretežno graden in cer, primerke katerih srečamo še v notranjem Krasu (Poldini et al. 1980). Njena sestava odraža geološke in klimatske značilnosti, ki jih najdemo na večini kraškega območja. Skromna debelina zemeljske plasti in propustnost kamnitega podtalja so le nekatere značilnosti, katerih posledica je redka rast dreves. Ta imajo značilno visoko grmičasto držo, raje kot drevesno, in ne proizvajajo veliko lesa. Drevesni sloj predstavljajo osebki s tankim deblom in ne izrazito vertikalno rastjo.  Poglavitne so ilirske vrste kot so črni gaber (Ostrya carpinifolia), jesen (Fraxinus ornus), maklen (Acer campestre) in trokrpi javor (Acer monspessulanum). Znatno prodiranje luči upliva na sloj grmičevja, katerega značilne rastline so dren (Cornus mas), rešeljika (Prunus mahaleb) in ruj (Cotinus coggygria). Nizka gostota drevesnih vrst, ki so značilne za kraško goščo, omogoča rast bogatega zeliščnega sloja, v katerem prevladuje majhna trava jesenska vilovina Sesleria autumnalis, a so prisotne tudi bolj barvane vrste kot so navadna potonika (Paeonia officinalis) ali navadni jesenček (Dictamnus albus).

> zemljevid vrta

Visit http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ for privacy and cookie policy