Kraški gozd

Prvotno je bil Kras prekrit s hrastovimi gozdovi, ki pa so bili postopoma uničeni zaradi stoletne sečnje dreves in vzpostavitve paše. Ostanki starodavnih gozdov so se ohranili le v Dolini Glinščice in na Volniku.

Najbolj značilno vrsto drevesnega sloja v kraškem gozdu predstavlja graden (Quercus petrea), v zeliščnem sloju pa jesenska vilovina (Sesleria autumnalis). Druge vrste, ki spremljajo združbo Seslerio-Quercetum petraeae so kisloljubne vrste kot so kostanj (Castanea sativa) in različne košeničice (Genista germanica, G. pilosa, G. tinctoria).
Prisotnost teh vrst priča o razvoju takih združb na kislih tleh, ki se na kraškem območju razvijejo na flišu (lapor in peščenjak) ali ki jih predstavlja jerovica (netopni ostanek kemijskega razkroja apnenca).